Copyright GM-UBEZPIECZENIA 2014


  OC

  Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów
  mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. Podstawę prawną stanowi
  ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
  Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz.   
  1152,
  z późn. zm. z dnia 19 sierpnia 2011 r. obowiązujące od 11 lutego 2012 r. Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 
  1210).

  Sumy gwarancyjne dla wszystkich ryzyk (OC, ZK, UG) wynoszą tyle ile minimalne ustawowe sumy
  gwarancyjne dla ubezpieczenia OC.


  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium
  Polski oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia
  Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii). Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy  
  pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

  Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego: Andora, Austria. 
   Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
   Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, £otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  
    Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

    Brak ważnego ubezpieczenia OC, czyli kary pieniężne przepisy po nowelizacji Ustawy Art. 88

    Wysokości kar:

    samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
    samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego
    wynagrodzenia za pracę
    pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

    Wymiar kary jest zależny od opóźnienia w obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:

    zwłoka w zawarciu do 3 dni: 20% opłaty
    zwłoka w zawarciu do 14 dni: 50% opłaty
    zwłoka w zawarciu powyżej 14 dni: 100 % opłat

    ZK - zielona karta.


  System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami
  Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą
  Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora,
  Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja,
  Turcja, Ukraina, Rosja.

  AC (auto casco)


  Jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, bądź od skutków związanych z
  jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  NNW

  Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów
.

  Assistance

  Ubezpieczenie polegające na doraźnej pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz
  za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. Zdarzenia objęte tym ubezpieczeniem to nie tylko
  wypadki i kradzieże, ale również awarie, np. brak paliwa, wymiana koła, itp. Mając wykupiony
  assistance, będziemy mogli liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.