Copyright GM-UBEZPIECZENIA 2014


     Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zawiera ubezpieczenie mienia od
     pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu , upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi,
     deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, sadzy i
     dymu , huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, szkody wodociągowe)

     Ubezpieczenie utraty zysku (obejmuje utratę zysku poniesionego wskutek ognia i innych
     zdarzeń losowych)
     Ubezpieczenie mienia od kradzieży  z włamaniem i rabunku, wandalizmu
     Ubezpieczenie szyb
     Ubezpieczenie ryzyk transportowych (cargo, OC przewoźnika, OC spedytora)
     Ubezpieczenie flot pojazdów (umożliwia uzyskanie na cały rok  z góry stawek na ubezpieczenie
     wszystkich pojazdów należących  do firmy, uproszczone procedury likwidacyjne)
     Ubezpieczenie firmy typu all-risk/ od wszystkich ryzyk (zawiera ubezpieczenie od wszelkich ryzyk ,
     także nienazwanych ,poza ściśle zdefiniowanymi wyłączeniami, szczególnie wygodne przy firmach
     większych)
     Ubezpieczenie pakietowe dla firm (zestaw ubezpieczeń do wyboru, łączna składka niższa do sumy 
     składek za poszczególne ubezpieczenia)
     Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (ubezpieczenie  budowy, montażu obiektów)
     Gwarancje i ubezpieczenia finansowe zabezpieczające:

    - zapłatę wadium podmiotom uczestniczącym w przetargach publicznych, prywatnych
    - dobre wykonanie kontraktu w przypadku wygrania przetargu i przystąpienia do wykonania robót,

 
  - właściwe usunięcie wad i usterek po protokolarnym odbiorze końcowym,
    - ubezpieczenie kredytu kupieckiego oraz inne dostępne na polskim rynku.

      Gwarancje finansowe umożliwiają naszym Klientom  korzystanie z  środków finansowych 
      zablokowanych np. w postaci  wadium ,  kaucji gwarancyjnych itp.

      Ubezpieczenie OC  z tytułu prowadzonej działalności (delikt, kontrakt, produkt,  na życzenie także
      czyste straty finansowe)

      Ubezpieczenie maszyn budowlanych, elektrycznych, produkcyjnych (ubezpieczenie od wszelkich

     
ryzyk, także błędy  w obsłudze)
            
      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, także błędy w obsłudze,    
      ubezpieczenie baz danych)  

      Ubezpieczenie NNW
      Ubezpieczenie zdrowotne
      Ubezpieczenie OC dla grup zawodowych